SpaServer.ridom.de

 

Ridom SpaServer: spa-t13150

Spa-type:t13150
Repeat succession:26-23-17-13-17-20-17-12-16-12-17-16
Frequency:0.00 %
Total strains:1
Strain records:1

Strain Records

Isolate IDIsolation dateSubmission dateCountryMRSA / MSSAMLSTAssociationReliabilitySubmitter
79_SPA 1095-F28-Nov-201328-Nov-2013KenyaMRSAgoodAga Khan University Hospital Nairobi, Omuse, Kenya
last modified: 17-Oct-2016